Архив рубрики: KUN HIKMATLARI

Kunhikamti

BIR BO’LAK OQQANDNING ISHIDA QANDAYIN OLIYJANOBLIK BOR! CHOYGA U BORINI BERADI-DA, DARROV KO’ZDAN G’OYIB BO’LADI. ASLIDA, YAXSHILIK HAM SHUNDAY BO’LMOG’I DAKOR!

Alixonto‘ra Sog‘uniy til haqida

Qaysi bir millatning ona tili o‘z hojatini o‘tayolmay, boshqa yot tillar oldida mag‘lubiyatga uchrab tiz bukar ekan, unday millat ko‘p uzoqlamayoq, insoniy huquqlaridan ajragan holda hayot daftari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Unday millatlar yolg‘izgina Vatanlaridan emas, balki butun borlig‘i bilan tarix yuzidan yo‘qolishga majbur bo‘ladilar. Alixonto‘ra Sog‘uniy. «Turkiston qayg‘usi» kitobidan